Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Andoxis internetdiensten C.V. gevestigd op de Van der Kaaijstraat 1815 VM Alkmaar. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 82483752.

Versie: 13-4-2021

Artikel 1. Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de hierop volgende betekenis gebruikt.

(a) Algemene voorwaarden: Deze algemene voorwaarden
(b) Opdrachtgever: De partij die een dienst of product koopt van Andoxis internetdiensten C.V.
(c) Andoxis internetdiensten: De commanditaire vennootschap Andoxis internetdiensten C.V. ,ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 82483752.
(d) Platform: De website op het domein andoxis.com
(e) Gastblog: Een nieuwsbericht, opiniestuk, productrecensie, tutorial, interview of ander soort artikel inclusief alle bijbehorende (media)bestanden dat op het Platform wordt gepubliceerd, maar dat niet door Andoxis internetdiensten is geschreven.

Artikel 2. Algemeen

2.1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding, offerte of andere overeenkomst waarop Andoxis internetdiensten de Algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

2.2. Andoxis internetdiensten behoudt het recht om de Algemene voorwaarden ten alle tijden te wijzigen.

2.3. Andoxis internetdiensten zal wijzigingen in de Algemene voorwaarden melden aan Opdrachtgever, voordat de aangepaste Algemene voorwaarden van kracht worden.

2.4. De toepasselijkheid van eventuele inkoopvoorwaarden of algemene voorwaarden van Opdrachtgever worden door Andoxis internetdiensten nadrukkelijk uitgesloten, tenzij beide partijen hier uitdrukkelijk schriftelijk van afwijken.

2.5. Op geleverde producten of diensten kunnen behalve de Algemene voorwaarden ook aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. Eventuele aanvullende voorwaarden worden door Andoxis internetdiensten meegestuurd met de betreffende offerte of aanbieding.

2.6. Mocht een bepaling uit deze Algemene voorwaarden niet rechtsgeldig blijken te zijn, dan blijven alle overige bepalingen en overeenkomsten zo veel mogelijk van kracht. Beide partijen zullen zich inspannen om de betreffende bepaling te vervangen door een nieuwe rechtsgeldige bepaling die inhoudelijk zoveel mogelijk lijkt op de niet rechtsgeldige bepaling.

Artikel 3. Offertes

3.1. Alle offertes die Andoxis internetdiensten aanbiedt hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij in de offerte uitdrukkelijk een andere geldigheidsduur staat vermeld.

3.2. De overeenkomst komt tot stand vanaf het moment dat Andoxis internetdiensten de door Opdrachtgever ondertekende offerte retour heeft ontvangen.

3.3. Andoxis internetdiensten is slechts aan aangeboden offertes gebonden, indien Opdrachtgever de door Andoxis internetdiensten aangeboden offerte binnen de aangegeven acceptatietermijn heeft ondertekend en geretourneerd.

3.4. Alle vermelde prijzen en tarieven dienen betaald te worden in euro’s, en zijn exclusief omzetbelasting en andere opgelegde overheidsheffingen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

3.5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Andoxis internetdiensten niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.6. Eerder aangeboden offertes, prijzen of aanbiedingen zijn niet automatisch geldig voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

4.1. Andoxis internetdiensten behoudt het recht om werkzaamheden gedeeltelijk of geheel uit te besteden aan derden.

4.2. Alle informatie waarvan Andoxis internetdiensten aangeeft dat hij/zij deze nodig heeft voor het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden, dient tijdig te worden aangeleverd door Opdrachtgever. Andoxis internetdiensten behoudt het recht om zijn verplichtingen op te schorten, indien alle benodigde informatie niet tijdig word aangeleverd door Opdrachtgever.

4.3. Andoxis internetdiensten is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook , indien de schade word veroorzaakt doordat Opdrachtgever onjuiste of onvolledige informatie verstrekt.

4.4. Indien een opdracht of project in meerdere fasen zal worden uitgevoerd, dan dient Opdrachtgever elke fase apart goed te keuren en te betalen. Andoxis internetdiensten behoudt het recht om de uitvoering van een fase op te schorten en uit te stellen, indien Opdrachtgever een voorgaande fase niet heeft goedgekeurd of betaald.

4.5. Opdrachtgever vrijwaart Andoxis internetdiensten voor aanspraken van derden, die door de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden schade lijden, indien deze schade te wijten is aan het handelen of nalaten van Opdrachtgever.

Artikel 5. Wijzigingen in de overeenkomst

5.1 Opdrachtgever en Andoxis internetdiensten kunnen in gezamenlijk overleg besluiten om afgesproken overeenkomsten op te schorten, te ontbinden, te wijzigen of aan te vullen. Dergelijke wijzigingen in de overeenkomsten dienen schriftelijk te worden vastgelegd en moeten door beide partijen worden geaccepteerd om rechtsgeldig te zijn.

Artikel 6. Uitvoeringstermijn

6.1. Aangegeven uitvoeringstermijnen of opleverdatums zijn slechts indicatieve termijnen. Een termijn is slechts een fatale termijn als dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

6.2. Indien het onwaarschijnlijk is dat een aangegeven uitvoeringstermijn gehaald gaat worden, zal Opdrachtgever hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd worden door Andoxis internetdiensten.

Artikel 7. Duur van de overeenkomst en opzegging

7.1. Een overeenkomst wordt voor onbepaalde tijd aangegaan tegen een periodieke betaling (abonnementen) indien dit op de offerte staat vermeld.

7.2. Overeenkomsten voor onbepaalde tijd tegen een periodieke betaling (abonnementen) worden maandelijks stilzwijgend verlengd.

7.3. Beide partijen kunnen overeenkomsten voor onbepaalde tijd tegen een periodieke betaling (abonnementen) ten alle tijden schriftelijk opzeggen.

7.4. Andoxis internetdiensten behoudt het recht om het volledige offertebedrag in rekening te brengen indien een offerte of aanbieding welke niet als abonnement is aangeboden, wordt opgezegd door Opdrachtgever.

Artikel 8. Tariefbepaling

8.1. Indien het lastig is om de kosten voor werkzaamheden in te schatten, kan Andoxis internetdiensten besluiten dat de kosten op nacalculatie worden doorberekend. Werkzaamheden waarvan de kosten op nacalculatie worden doorberekend zullen als zodanig in de bijbehorende offerte worden vermeld.

8.2. Alle bedragen en eventuele kosten zijn exclusief omzetbelasting, transportkosten en eventuele overheidsheffingen, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

8.3. Andoxis internetdiensten is gerechtigd om periodieke kosten voor abonnementen of geleverde diensten te wijzigen, op voorwaarde dat er drie maanden zijn verstreken sinds het sluiten van de betreffende overeenkomst. Indien Opdrachtgever niet akkoord gaat met de nieuwe prijs heeft hij het recht om de overeenkomst per direct te beëindigen door middel van opzegging. Geen van de partijen zal dan gehouden zijn tot vergoeding van schade of terugbetaling van enig bedrag, noch zal er sprake zijn van enige aansprakelijkheid uit welke hoofde dan ook. Opdrachtgever dient de beëindiging door middel van opzegging in te roepen binnen 14 dagen nadat Opdrachtgever redelijkerwijs van de prijsstijging op de hoogte had kunnen zijn. Daarna is het opzeggingsrecht vervallen. Het opzeggingsrecht geldt niet voor prijswijzigingen op basis van de hierna genoemde gronden (kostenwijziging etc.).

8.4. Andoxis internetdiensten is gerechtigd om wettelijke prijsverhogingen door te berekenen.

8.5. Indien de kosten voor de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden significant zijn gestegen tussen de aanbiedingsdatum en de opleverdatum, dan is Andoxis internetdiensten gerechtigd om deze prijsstijgingen door te bereken en te declareren aan Opdrachtgever.

8.6. Als blijkt dat de kosten voor het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden te laag zijn ingeschat doordat Opdrachtgever foutieve of onvolledige projectinformatie heeft aangeleverd, dan is Andoxis internetdiensten gerechtigd om de extra kosten op nacalculatie door te berekenen en te declareren aan Opdrachtgever.

Artikel 9. Betaling

9.1. Facturen dienen betaald te worden binnen de op de factuur aangegeven betalingstermijn, via de aangegeven betalingsmethode in de valuta waarin is gedeclareerd.

9.2. Andoxis internetdiensten behoudt het recht om te eisen dat Opdrachtgever facturen gedeeltelijk of geheel vooruit betaald.

9.3. Indien een project langer dan 60 dagen stil ligt of niet kan worden afgerond door nalatigheid van Opdrachtgever, dan is Andoxis internetdiensten gerechtigd om het volledige factuurbedrag in rekening te brengen.

9.4. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft met de betaling binnen de opgegeven betalingstermijn, dan zal Andoxis internetdiensten een aanmaning versturen met een betaaltermijn van 30 dagen. Als ook deze betalingstermijn is verstreken zonder betaling dan is Opdrachtgever in verzuim.

9.5. Indien Opdrachtgever in verzuim is met het nakomen van zijn betalingsverplichtingen, dan rekent Andoxis internetdiensten de wettelijke rente over het openstaande bedrag, totdat aan de betalingsverplichting is voldaan.

9.6. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Opdrachtgever zijn de openstaande vorderingen van Andoxis internetdiensten op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 10. Incassokosten

10.1. Indien Opdrachtgever in verzuim is met het nakomen van zijn/haar betalingsverplichtingen, dan zijn alle redelijke incassokosten en eventuele redelijke juridische of gerechtelijke kosten, voor het verkrijgen van de openstaande factuurbedragen voor rekening van Opdrachtgever.

10.2. Indien Opdrachtgever eventuele incassokosten niet betaalt binnen de aangegeven betalingstermijn, dan rekent Andoxis internetdiensten de wettelijke rente over het openstaande bedrag, totdat aan de betalingsverplichting is voldaan.

Artikel 11. Klachten

11.1. Eventuele klachten over de geleverde producten of dienstverlening dienen zo spoedig mogelijk te worden gemeld aan Andoxis internetdiensten. De klacht dient een zo volledig mogelijke beschrijving van het probleem te bevatten, zodat Andoxis internetdiensten het probleem zo goed mogelijk kan verhelpen.

11.2. Mocht een klacht van Opdrachtgever gegrond zijn, dan zal Andoxis internetdiensten zich inspannen om tekortkomingen in de geleverde producten of dienstverlening zo goed mogelijk te verhelpen, of eventuele werkzaamheden alsnog te verrichten zoals door beide partijen is overeengekomen.

11.3. Indien het aantoonbaar zinloos of onmogelijk is geworden om de afgesproken werkzaamheden alsnog te verrichten of om gegronde klachten te verhelpen, dan is Andoxis internetdiensten slechts aansprakelijk binnen de grenzen van artikel 13.

Artikel 12. Opschorting en ontbinding van overeenkomsten

12.1. Andoxis internetdiensten is bevoegd de overeenkomst te ontbinden of zijn/haar verplichtingen op te schorten indien:

(a) Opdrachtgever zijn verplichtingen jegens Andoxis internetdiensten niet of niet volledig nakomt. Hieronder vallen onder andere alle verplichtingen die voortvloeien uit wet- en regelgeving, de Algemene voorwaarden of andere afgesloten overeenkomsten.

(b) Indien Andoxis internetdiensten een aantoonbaar gegronde reden heeft om te vermoeden dat Opdrachtgever zijn verplichtingen niet of niet volledig zal nakomen.

(c) Indien er sprake is van overmacht zoals gedefinieerd in artikel 14.

(d) Indien naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden verwacht dat Andoxis internetdiensten werkzaamheden zal blijven verrichten voor Opdrachtgever.

(e) Indien de onderneming van Andoxis internetdiensten word gestaakt, gestopt, beëindigd of ontbonden.

(f) Indien Andoxis internetdiensten of Opdrachtgever in staat van liquidatie, faillissement, curatele of surseance van betaling verkeert of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over een deel van zijn/haar vermogen verliest.

12.2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Andoxis internetdiensten op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 13. Aansprakelijkheid Andoxis internetdiensten

13.1. Andoxis internetdiensten is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gemiste winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, reputatieschade en schade door bedrijfsstagnatie.

13.2. Indien Andoxis internetdiensten aansprakelijk is voor directe schade, dan blijft de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het factuurbedrag van de betreffende overeenkomst.

Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

(a) Alle redelijke kosten voor het vaststellen van de oorzaak, en de omvang van de schade.

(b) Alle redelijke kosten voor het herstellen van de werkzaamheden van Andoxis internetdiensten.

13.3. Andoxis internetdiensten blijft onverminderd aansprakelijk indien de schade te wijten valt aan aantoonbare opzettelijkheid of roekeloosheid van Andoxis internetdiensten.

Artikel 14. Overmacht situaties

14.1. Andoxis internetdiensten is niet verplicht zich te houden aan het nakomen van zijn verplichtingen, indien hij/zij daartoe gehinderd wordt door een overmacht situatie.

14.2. Onder overmacht wordt verstaan elke, naar standaard van redelijkheid en billijkheid, niet toerekenbare onmogelijkheid om overeenkomsten na te komen.

Onder overmacht situaties vallen bijvoorbeeld onder andere: Natuurrampen, gewelddadige conflicten, epidemieën, werkstakingen, stroomstoringen, ontregeling van (digitale)infrastructuur of beperkend beleid of wetgeving van de overheid.

14.3. Andoxis internetdiensten behoudt het recht om zijn verplichtingen op te schorten voor zo lang als een overmachtssituatie voortduurt.

14.4. Indien een overmachtssituatie langer dan 75 dagen voortduurt mag zowel Andoxis internetdiensten als Opdrachtgever de afgesproken overeenkomst ontbinden, zonder verplichting tot een (financiële) vergoeding.

14.5. In het geval van overmacht is Andoxis internetdiensten gerechtigd om het deel van de verplichtingen dat al is nagekomen apart te declareren. Opdrachtgever is verplicht om deze gedeclareerde bedragen te betalen.

Artikel 15. Intellectueel eigendom

15.1. Alle door Andoxis internetdiensten geleverde zaken, waaronder rapporten, ontwerpen, software, bestanden enz, blijven eigendom van Andoxis internetdiensten totdat Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst en de Algemene voorwaarden is nagekomen.

15.2. Opdrachtgever vrijwaart Andoxis internetdiensten voor aanspraken van derden met betrekking op intellectuele eigendomsrechten, op de door Opdrachtgever verstrekte content, (media)bestanden, materialen of gegevens.

15.3. Alle door Andoxis internetdiensten aangeleverde bestanden, documenten en adviezen mogen zonder uitdrukkelijk schriftelijke toestemming niet worden doorverkocht of gedeeld met derde partijen.

15.4. Andoxis internetdiensten behoudt het recht om alle aangeleverde producten die Andoxis internetdiensten zelf heeft ontworpen of gecreëerd te signeren met zijn/haar naam en logo. Opdrachtgever mag een dergelijk signatuur niet vervangen of verwijderen.

Artikel 16. Vertrouwelijkheid

16.1. Informatie geldt als vertrouwelijk als Opdrachtgever of Andoxis internetdiensten dit aan de ander meedeelt.

16.2. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij voor de uitvoering van de overeenkomst hebben ontvangen, tenzij openbaarmaking van dergelijke informatie plaatsvindt op grond van:

(a) De wet of andere regelgeving.

(b) Indien de betreffende informatie op een andere wijze in het publieke domein terecht is gekomen en geheimhouden hierdoor niet langer zinvol is.

Artikel 17. Branche exclusiviteit

17.1. Andoxis internetdiensten behoudt het recht om werkzaamheden te verrichten voor concurrerende bedrijven of organisaties, of om samen te werken met concurrerende bedrijven of organisaties, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 18. Privacy

18.1. Andoxis internetdiensten verwerkt persoonsgegevens van Opdrachtgever, om te kunnen voldoen aan zijn/haar wettelijke verplichtingen en voor de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden. Andoxis internetdiensten spant zich in om persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met de AVG wetgeving.

18.2. Op de verwerking van persoonsgegevens in onze privacyverklaring van toepassing. Deze privacyverklaring is te vinden op het Platform.

Artikel 19. Toepasselijk recht en geschillen

19.1. Op alle overeenkomsten tussen Andoxis internetdiensten en Opdrachtgever is het Nederlandse recht van toepassing.

19.2. Alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Noord-Holland, locatie Alkmaar.

Product specifieke voorwaarden voor zoekmachine marketing

Artikel 20. Prestatieverplichting

20.1. Voor het behalen van resultaten met zoekmachine optimalisatie is Andoxis internetdiensten sterk afhankelijk van de willekeur van de eigenaren van de zoekmachines.

Voor zoekmachine optimalisatie geldt daarom altijd slechts een inspanningsverplichting, en geen prestatieverplichting tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overgekomen.

Artikel 21. Aansprakelijkheid zoekmachine marketing

21.1. De door Andoxis internetdiensten aangeleverde marketingstatistieken of andere marketingcijfers hebben nadrukkelijk slechts een indicatief karakter. Aan dergelijke informatie en cijfers kunnen geen rechten worden ontleend.

21.2. Voor het behalen van hoge posities in de zoekresultaten van zoekmachines is linkbuilding vaak noodzakelijk. Linkbuilding kan echter resulteren in een “penalty” door een zoekmachine, waardoor de webpagina juist daalt in de zoekresultaten. Andoxis internetdiensten heeft hier zelf geen directe controle over. Andoxis internetdiensten is aansprakelijk tot maximaal het factuurbedrag van de betreffende overeenkomst, voor alle schade die ontstaat door linkbuilding.

21.3. Andoxis internetdiensten is niet aansprakelijk voor fouten, of tegenvallende resultaten die ontstaan zijn door werkzaamheden of besluiten van de eigenaren van zoekmachines.

21.4. Opdrachtgever erkent dat een technisch en inhoudelijk degelijke website noodzakelijk is voor het behalen van goede resultaten met zoekmachine optimalisatie.

Onder eventuele technische en inhoudelijke problemen verstaat Andoxis internetdiensten onder andere: De snelheid van de website, indexatieproblemen, verkeerd geprogrammeerde code, inhoudelijke onjuistheden of taalfouten, of een slechte grafische gebruiksomgeving in één of meerdere resoluties of browsers.

Andoxis internetdiensten is niet aansprakelijk voor teleurstellende resultaten, die zijn ontstaan doordat Opdrachtgever zijn/haar website technisch of inhoudelijk niet voldoende heeft geoptimaliseerd.

Artikel 22. Geschillen

22.1. Bij het beslechten van geschillen over de behaalde posities in de zoekresultaten zijn de indicaties van het marketing software programma Ahrefs leidend.

Product specifieke voorwaarden voor bedrijfsinformatie op het Platform

Artikel 23. Dienstverlening

23.1. Andoxis internetdiensten biedt een platform aan waarop bouwbedrijven bedrijfsinformatie kunnen plaatsen. Door middel van deze bedrijfsgegevens kunnen website bezoekers contact opnemen met deze bouwbedrijven voor het verrichten van bouwwerkzaamheden of andere bouw gerelateerde activiteiten.

Andoxis internetdiensten speelt hierin slechts een communicatief faciliterende rol. Andoxis internetdiensten begeleidt geen bouwprojecten en is geen partij bij afspraken tussen websitebezoekers en bouwbedrijven onderling.

23.2. Het staat Andoxis internetdiensten vrij om de dienstverlening te allen tijde te beëindigen. Andoxis internetdiensten spant zich in om een beëindiging van een dienst geruime tijd van te voren aan te kondigen.

Artikel 24. Verplichtingen Opdrachtgever

24.1. Opdrachtgever verklaart en garandeert het volgende:

(a) Dat Opdrachtgever, Andoxis internetdiensten machtigt om zijn bedrijfsgegevens op het platform te publiceren.

(b) Dat alle verstrekte bedrijfsgegevens juist en actueel zijn, en dat opdrachtgever zelf verantwoordelijk is voor de door hem/haar versterkte gegevens.

(c) Dat op alle verstrekte bedrijfsgegevens, content en (media)bestanden geen intellectueel eigendom van derden rust.

(d) Dat Opdrachtgever Andoxis internetdiensten machtigt om offerteaanvragen of informatieverzoeken van bezoekers van het Platform naar Opdrachtgever door te sturen.

(e) Dat Opdrachtgever een bouw gerelateerde onderneming is, en staat ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel. Andoxis internetdiensten zal de overeenkomst ontbinden, en de bedrijfsinformatie van Opdrachtgever van het Platform verwijderen zodra Opdrachtgever niet meer aan deze voorwaarde voldoet.

(f) Dat Opdrachtgever zich zal houden aan alle toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder vallend maar niet beperkt tot alle geldende kwaliteitseisen voor bouwbedrijven en vakmannen.

(g) Dat Opdrachtgever te allen tijde zal blijven voldoen aan de op het Platform vermelde kwaliteitseisen en huisregels. Andoxis internetdiensten behoud het recht om de kwaliteitseisen en huisregels te allen tijde aan te passen. Andoxis internetdiensten zal nieuwe kwaliteitseisen altijd aan Opdrachtgever door communiceren, en Opdrachtgever een redelijke termijn gunnen om aan de nieuwe kwaliteitseisen te voldoen.

(h) Dat Opdrachtgever de aangeleverde klantgegevens van de bezoekers van het Platform alleen gebruikt voor noodzakelijke klantcommunicatie en het uitvoeren van de met de bezoeker afgesproken werkzaamheden, en dat Opdrachtgever niet in strijd zal handelen met de AVG-wetgeving.

(i) Dat Opdrachtgever zich zal inspannen om alle afgesproken werkzaamheden voor de bezoekers van het Platform naar eer en geweten uit te voeren, en dat Opdrachtgever zich niet schuldig zal maken aan fraude of oplichting.

(j) Dat Opdrachtgever klanten, bezoekers van het Platform, of medewerkers van Andoxis internetdiensten niet onheus zal bejegenen.

(k) Dat alle aangeleverde bestanden vrij zijn van virussen, wormen of andere malware.

24.2. Andoxis internetdiensten behoudt zich het recht voor, om alle door Opdrachtgever verstrekte informatie te wijzigen, aan te passen, te verwijderen of te weigeren op het Platform.

24.3. Andoxis internetdiensten behoudt zich het recht voor om na verloop van tijd aanvullende bedrijfsinformatie op te vragen van Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever deze informatie niet binnen een week verstrekt, dan heeft Andoxis internetdiensten het recht om de webpagina met bedrijfsinformatie over Opdrachtgever te blokkeren totdat alle opgevraagde informatie is verstrekt.

Artikel 25. Uitsluiting

25.1. Andoxis internetdiensten behoudt het recht om de overeenkomst te allen tijde op te schorten of te ontbinden, de bedrijfsinformatie van Opdrachtgever te verwijderen van het Platform en Opdrachtgever uit te sluiten van verder gebruik van het Platform. Mogelijke redenen voor uitsluiting zijn bijvoorbeeld het schenden van de verplichtingen uit artikel 24.

Artikel 26. Onderhoud en aanpassingen

26.1. Andoxis internetdiensten behoudt te allen tijde het recht om het Platform tijdelijk buiten gebruik te stellen indien dit noodzakelijk of wenselijk is voor het verrichten van onderhoud of aanpassingen. Hoewel Andoxis internetdiensten zich inspant om onderbrekingen in de dienstverlening te minimaliseren, kan Andoxis internetdiensten niet garanderen dat het Platform ononderbroken zal werken. Opdrachtgever heeft in dergelijke situaties geen recht op schadevergoeding. Andoxis internetdiensten is niet verplicht om dergelijke onderbrekingen aan Opdrachtgever door te communiceren.

26.2. Andoxis internetdiensten behoudt het recht om nieuwe functionaliteiten aan het platform toe te voegen, oude functionaliteiten te verwijderen en bestaande functionaliteiten aan te passen. Andoxis internetdiensten is niet verplicht om dergelijke aanpassingen aan Opdrachtgever door te communiceren.

Artikel 27. Vrijwaring

27.1. Andoxis internetdiensten is geen partij bij overeenkomsten tussen Opdrachtgever en andere bezoekers van het Platform. Om deze reden staat Andoxis internetdiensten niet in voor de kwaliteit, legaliteit of veiligheid van eventuele aanbiedingen of, werkzaamheden van Opdrachtgever jegens derden. Opdrachtgever vrijwaart Andoxis internetdiensten voor vorderingen van derden voor dergelijke zaken.

27.2. Opdrachtgever vrijwaart Andoxis internetdiensten voor aanspraken van derden met betrekking op de door Opdrachtgever aangeleverde bedrijfsinformatie, (media)bestanden of bronmateriaal dat op het Platform wordt gepubliceerd.

27.3. Andoxis internetdiensten zal klantgegevens van bezoekers van het Platform doorsturen naar Opdrachtgever indien de bezoeker van het Platform offertes of andere informatie wenst te ontvangen van Opdrachtgever.

Opdrachtgever dient zorgvuldig om te gaan met de aangeleverde persoonsgegevens, en mag deze persoonsgegevens zonder uitdrukkelijke toestemming niet delen met derde partijen.

Indien Opdrachtgever zich niet houdt aan deze beperkingen of enige andere toepasselijke privacywetgeving, zal Opdrachtgever Andoxis internetdiensten vrijwaren voor aanspraken van derden met betrekking tot de door Andoxis internetdiensten aangeleverde persoonsgegevens.

Artikel 28. Aansprakelijkheid voor bedrijfsinformatie op het Platform

28.1. Andoxis internetdiensten kan niet garanderen dat de bedrijfsinformatiepagina, aanbiedingen of advertenties van Opdrachtgever daadwerkelijk zullen worden bezocht door bezoekers van het Platform.

28.2. Nadat Opdrachtgever zijn contactgegevens heeft laten publiceren op het Platform kunnen spambots mogelijk door middel van het Platform contact opnemen met Opdrachtgever. Hoewel Andoxis internetdiensten zich inspant om spam te minimaliseren, is het niet mogelijk om dit volledig te voorkomen. Andoxis internetdiensten is niet aansprakelijk voor eventuele schade die is ontstaan door spamberichten en daarbij meegestuurde virussen of malware.

28.3. Andoxis internetdiensten is niet aansprakelijk voor eventuele geleden schade tijdens een storing of onderbreking van het Platform.

Product specifieke voorwaarden voor Gastblogs

Artikel 29. Licentie voor publiceren en delen van content

29.1. Opdrachtgever geeft Andoxis internetdiensten toestemming om het aangeleverde Gastblog, en de bijbehorende (media)bestanden en auteursgegevens te publiceren op het Platform en te delen binnen zijn netwerk.

29.2. Opdrachtgever behoudt het recht om zijn/haar Gastblog op andere websites te plaatsen op voorwaarde dat Opdrachtgever een canonical link naar het Gastblog op het Platform opneemt in de code van de betreffende webpagina.

29.3. Opdrachtgever zal geen aanspraak maken op enige vorm van inkomsten, direct dan wel indirect, die door zijn/haar Gastblog worden gegenereerd nadat het Gastblog is gepubliceerd op het Platform.

Artikel 30. Auteursrecht

30.1. Opdrachtgever garandeert dat op het aangeleverde Gastblog en alle bijbehorende content en mediabestanden geen auteursrecht van derde partijen rust.

Artikel 31. Smaad en laster

31.1. Opdrachtgever zal zich in het aangeleverde Gastblog niet schuldig maken aan smaad of laster. Opdrachtgever vrijwaart Andoxis internetdiensten voor aanspraken van derden met betrekking tot smaad of laster.

Artikel 32. Inhoud content

32.1. Gastblogs bestaan uit ongeveer 500 tot 1000 woorden, en zijn opgedeeld in logische alinea’s met bijbehorende tussenkopjes.

32.2. Andoxis internetdiensten behoudt het recht om taalfouten in het aangeleverde Gastblog te verbeteren.

32.3. Het staat Opdrachtgever vrij om in het aangeleverde Gastblog zijn producten of dienstverlening aan te prijzen, en hyperlinks naar zijn/haar eigen website of andere webbronnen op te nemen. Voorwaarde hiervoor is wel dat het Gastblog hoofdzakelijk een informatief karakter heeft en dat wordt voldaan aan de content- en kwaliteitseisen, zoals vermeld in de Algemene voorwaarden.

Als Opdrachtgever hyperlinks in het aangeleverde Gastblog wil opnemen blijft Opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van de externe websites of bronmaterialen. Opdrachtgever vrijwaart Andoxis internetdiensten voor aanspraken van derden met betrekking op hyperlinks die verwijzen naar externe websites of bronmaterialen.

32.4. Andoxis internetdiensten behoudt zich het recht voor om de eisen voor de inhoud van de content aan te passen of aan te vullen. Andoxis internetdiensten zal nieuwe kwaliteitseisen altijd aan Opdrachtgever door communiceren, en Opdrachtgever een redelijke termijn gunnen om aan de nieuwe kwaliteitseisen te voldoen.

Artikel 33. Kwaliteitseisen

33.1. Opdrachtgever is aantoonbaar een autoriteit binnen de bouwsector, of heeft ervaring met het onderwerp waarover hij/zij schrijft.

33.2. Opdrachtgever garandeert dat het aangeleverde Gastblog inhoudelijk geen onwaarheden of feitelijk onjuiste informatie bevat. Opdrachtgever vrijwaart Andoxis internetdiensten voor aanspraken van derden met betrekking op inhoudelijke onjuistheden in het aangeleverde Gastblog.

33.3. Andoxis internetdiensten behoud zich het recht voor om de kwaliteitseisen voor Gastblogs aan te passen of aan te vullen. Andoxis internetdiensten zal nieuwe kwaliteitseisen altijd aan Opdrachtgever door communiceren, en Opdrachtgever een redelijke termijn gunnen om aan de nieuwe kwaliteitseisen te voldoen.

Artikel 34. Gastblogs verwijderen

34.1. Andoxis internetdiensten behoudt het recht om het aangeleverde Gastblog in zijn geheel te verwijderen van het Platform en al zijn andere communicatie kanalen indien:

(a) Blijkt dat het Gastblog of de bijgevoegde mediabestanden inhoudelijk fouten bevat.

(b) Blijkt dat het Gastblog of de bijgevoegde mediabestanden malware of verwijzingen naar malware bevat.

(c) Blijkt dat het Gastblog of de bijgevoegde mediabestanden auteursrechten van derde partijen schendt.

(d) Opdrachtgever zich niet houdt aan de opgegeven content- en kwaliteitseisen, voorwaarden of afspraken.

(e) Indien Andoxis internetdiensten zijn dienstverlening voor het plaatsen van Gastblogs beëindigd.

(f) Indien Andoxis internetdiensten daar een ander zwaarwegend belang bij heeft.

Artikel 35. Onderhoud en aanpassingen

35.1. Andoxis internetdiensten behoudt te allen tijde het recht om het Platform tijdelijk buiten gebruik te stellen indien dit noodzakelijk of wenselijk is voor het verrichten van onderhoud of aanpassingen. Hoewel Andoxis internetdiensten zich inspant om onderbrekingen in de dienstverlening te minimaliseren, kan Andoxis internetdiensten niet garanderen dat het Platform ononderbroken zal werken. Opdrachtgever heeft in dergelijke situaties geen recht op schadevergoeding. Andoxis internetdiensten is niet verplicht om dergelijke onderbrekingen aan Opdrachtgever door te communiceren.

35.2. Andoxis internetdiensten behoudt het recht om nieuwe functionaliteiten aan het platform toe te voegen, oude functionaliteiten te verwijderen en bestaande functionaliteiten aan te passen. Andoxis internetdiensten is niet verplicht om dergelijke aanpassingen aan Opdrachtgever door te communiceren.