Disclaimer

Andoxis verschaft alle informatie op deze website onder de volgende voorwaarden:

Andoxis internetdiensten is geen bouwbedrijf, en vervuld slechts een faciliterende rol bij het aanvragen van offertes bij externe bouwbedrijven. Alle informatie op het platform word vrijblijvend aangeboden, en is niet bedoeld als aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Andoxis doet alle redelijke moeite die in haar vermogen ligt om de website zo actueel en betrouwbaar mogelijk te maken. Aan alle informatie die wordt vermeld op de website kunnen echter geen rechten worden ontleend.

Sommige informatie op de website wordt verschaft door onafhankelijke derden zoals partners van Andoxis. Regelmatig wordt er gecontroleerd of deze informatie nog correct is, maar Andoxis neemt niet de verantwoording over deze informatie.

De website bevat links naar andere websites, die niet onder het beheer of verantwoordelijkheid van Andoxis vallen. Deze links zijn alleen op de website geplaatst als extra service. Andoxis neemt niet de verantwoording over enig materiaal dat via deze links worden aangeboden.

Niets uit de tekst of grafische voorstellingen in deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Andoxis worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking.  Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan contact@andoxis.com.

Mocht u informatie op een document/pagina tegenkomen, waarvan u denkt, dat deze gecorrigeerd moet worden, dan verzoeken wij u om een mail te sturen naar contact@andoxis.com. Geef s.v.p. duidelijk aan om welke URL het gaat, dan bekijken wij of en hoe dit document gecorrigeerd moet worden. Ontwikkelingen na publicatie zijn van invloed op de juistheid van de in deze website gestelde feiten en verstrekte opinies.